OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Poskytovateľom je spoločnosť NTB, s.r.o., Lúčky 12, 909 01 Skalica, IČO: 444 427 77.

2. Objednávateľom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje na základe jej objednávky služby.

3. Predmetom plnenia je zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „prekladateľské služby“) a tlmočníckych služieb (ďalej len „tlmočnícke služby“) podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi.

4. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká:
  • na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej faxom, elektronicky, poštou alebo objednávky doručenej osobne (Objednávateľ môže objednávku uskutočniť aj inou formou, ak s tým Poskytovateľ súhlasí) a na základe potvrdenia takejto objednávky Poskytovateľom;
  • na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb (tlmočnícke služby) alebo zmluvy o dielo (prekladateľské služby) (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“).
5. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené inak.

6. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu.


II.
PRIJATIE OBJEDNÁVKY

1. Poskytovateľ každú prijatú objednávku písomne alebo telefonicky potvrdí bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.

2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.

3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.


III.
PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

1. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „preklad“) pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „predmet Zmluvy“).

2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy.


2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. V prípade zložitého a náročného textu je Poskytovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o konzultáciu s príslušným zamestnancom Objednávateľa.

2. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu (napríklad tlač, prezentačné materiály, webové stránky), je Objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu. Ak Objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je Objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s takouto reprodukciou.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami v akomkoľvek dokumente určenom Objednávateľom na preklad ako s dôvernými informáciami. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takéto dôverné informácie nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie alebo inej úpravy textu.

4. Poskytovateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 1 roka kópiu originálu dokumentu určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi vyhotovený preklad/preklady v dohodnutej lehote. Ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať vyhotovený preklad/preklady, Objednávateľ sa dostáva do omeškania s prevzatím takéhoto prekladu/prekladov a zodpovedá za všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.

6. Ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote, Objednávateľovi vznikne voči Poskytovateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z odmeny za prekladateľské služby, a to za každý deň omeškania, najviac však do výšky 100% z tejto odmeny; ak odmena za prekladateľské služby nie je ku dňu porušenia tejto povinnosti Poskytovateľa známa, základom pre výpočet zmluvnej pokuty je odmena, ktorá sa ku dňu uzatvorenia zmluvy predpokladá (pri uzatvorení zmluvy sa predpokladá, že preložený text bude mať rovnaký počet normostrán ako text určený na preklad, t.j. ako zdrojový text); ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania so svojou povinnosťou dodať vyhotovený preklad v dohodnutej lehote v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, právo na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká; ak sa právny vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom riadi zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenie §545 ods. 3 Občianskeho zákonníka týmto nie je dotknuté.


3. REKLAMÁCIA

1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.

2. Poskytovateľ zodpovedá za preukázateľnú škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky dvojnásobku ceny prekladu.

3. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu.

4. Oprávnenosť reklamácie v sporných prípadoch posúdia dvaja nezávislí prekladatelia, z ktorých každá zmluvná strana určí jedného. Náklady s vyhotovením posudku si každá zo zmluvných strán hradí osobitne.

5. Všetky oprávnené reklamácie je Poskytovateľ povinný vybaviť v čo najkratšom termíne, najneskôr do 10-tich pracovných dní od uznania reklamácie. Poskytovateľ je v takom prípade povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny prekladu.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.


4. STORNO ZÁKAZKY

1. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu, najmenej však 10 % z celkovej odmeny za preklad.IV.

TLMOČNÍCKE SLUŽBY


1. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom tlmočníckych služieb je zabezpečovanie tlmočníckych služieb pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „predmet Zmluvy“). Poskytovateľ zabezpečí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.

2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy.


2. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ je povinný prijať tlmočnícke služby v zmysle objednávky prijatej Poskytovateľom.

2. Objednávateľ alebo poverený pracovník Objednávateľa je povinný Poskytovateľovi bezprostredne písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole uskutočnenie tlmočníckych služieb. Ak Objednávateľ odmietne bez preukázateľného závažného dôvodu prijať dohodnuté tlmočnícke služby, považuje sa táto skutočnosť za poskytnutie tlmočníckych služieb v zmysle objednávky. Poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a Objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské služby a iné).


3. REKLAMÁCIA

1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu maximálne do 15 pracovných dní od dňa vykonania tlmočníckych služieb. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom.

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným tlmočením maximálne do výšky trojnásobku ceny tlmočenia.

3. Uskutočnené tlmočnícke služby majú vady, ak nie sú uskutočnené v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou.

4. Oprávnenosť reklamácie v sporných prípadoch posúdia dvaja nezávislí tlmočníci, z ktorých každá zmluvná strana určí jedného. Náklady s vyhotovením posudku si každá zo Zmluvných strán hradí osobitne.

5. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny tlmočenia.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.


4. STORNO ZÁKAZKY

1. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený bez poplatkov zrušiť takúto objednávku najneskôr 72 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb. Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku i po uplynutí takejto doby, najneskôr však do 24 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb, ak uhradí Poskytovateľovi 50% z odmeny za tlmočnícke služby. Ak Objednávateľ zruší objednávku neskôr, je povinný uhradiť 100% z odmeny za tlmočnícke služby.


5. DOPRAVA, UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miesta tlmočenia. V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške.

2. V prípade potreby ubytovania pre tlmočníka zabezpečí objednávateľ ubytovanie v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

3. Objednávateľ je povinný tlmočníkovi umožniť a zabezpečiť prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia.

4. Tlmočnícky dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok.


V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby odmenu podľa cenníka prekladateľských služieb, resp. cenníka tlmočníckych služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“), ak sa Objednávateľ a Poskytovateľ vopred nedohodnú na inej cene.

2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán.

3. Odmena Poskytovateľa za každú vykonanú prekladateľskú službu alebo tlmočnícku službu na základe konkrétnej objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to do 10 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Poskytovateľovi voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.

5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.


VI.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.

2. Objednávateľ sa zaväzuje nekontaktovať prekladateľov a tlmočníkov Poskytovateľa, ktorí vykonávali pre Objednávateľa prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby na základe zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Ak so súhlasom Poskytovateľa príde ku kontaktu medzi Objednávateľom a prekladateľom alebo tlmočníkom, zaväzuje sa Objednávateľ neprejednávať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok danej alebo i inej prekladateľskej služby alebo tlmočníckej služby. Ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosti v tomto odseku 2, Objednávateľ bude povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 000,- €, a to za každé takéto porušenie, a to aj v prípade, že prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby budú riadne poskytnuté; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak škoda presiahne výšku zmluvnej pokuty.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z neuskutočnenia zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ako i v čase prijatia objednávky) predvídať.

4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa ako aj zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.


VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dojednaniami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

2. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odchýlne od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.

3. Tieto Všeobecné podmienky sú platné a záväzné odo dňa 1. januára 2010.
 


Objednajte si naše služby z pohodlia Vášho domova, resp. si vopred dohodnite termín návštevy:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk