SÚDNE PREKLADY


Na Vašu žiadosť preklad opatríme súdnym overením.


Úradné dokumenty preložíme a zabezpečíme overenie súdnym prekladateľom. Prekladateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti SR pripojí k prekladu prekladateľskú doložku a okrúhlu pečiatku.


Príklady úradných dokumentov:

»  rodný list
»  sobášny list
»  výpis z registra trestov
»  rozsudok
»  pracovná zmluva
»  daňové doklady
»  výpisy z účtov
»  potvrdenia rôzneho druhu
»  vysvedčenie, diplom, výučný list
»  vodičský preukaz
»  čestné vyhlásenie
»  technický preukaz
»  faktúra

»  odhlásenie vozidla
»  lekárska správa
»  živnostenský list
»  životopisy
»  kúpna zmluva
»  výpis z obchodného registra
»  výpis zo živnostenského registra
»  rôzne úradné rozhodnutia
»  notárske osvedčenie/overenie podpisu
»  notárske osvedčenie/overenie kópie
»  notárska zápisnica
»  apostil
»  a iné
 


Objednajte si naše služby z pohodlia Vášho domova, resp. si vopred dohodnite termín návštevy:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk